Pomiń łącza nawigacji.  

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Rozdział I

Przepisy ogólne

1. Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pełni funkcję centralnego ośrodka informacji naukowej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania a także pełni funkcję biblioteki o charakterze publicznym działającą zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym, Ustawą o bibliotekach oraz statutem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku .

2. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece WSFiZ podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne. Czytelnik jest jednak zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wydaniem karty bibliotecznej, wykonania wydruków komputerowych i innych. Szczegółowe zasady reguluje odrębne Zarządzenie Rektora (Załącznik Nr 1 do regulaminu Biblioteki WSFiZ w sprawie wysokości pobieranych opłat.)

4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
- przez wypożyczanie studentom i pracownikom WSFiZ ,
- przez wypożyczanie międzybiblioteczne zamiejscowe


5. Prawo do korzystania ze zbiorów posiadają:
a) w czytelni - wszyscy zainteresowani księgozbiorem naukowym i dydaktycznym zgromadzonym w Bibliotece,
b) w wypożyczalni - studenci i pracownicy WSFiZ a także w wyjątkowych przypadkach po wniesieniu kaucji pieniężnej, osoby, które udokumentują działalność naukową i mieszkają w Białymstoku.

6. Korzystający ze zbiorów Biblioteki są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i przepisów porządkowych biblioteki.

7. Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im obiektów. Aby uniknąć odpowiedzialność za już istniejące uszkodzenia należy zgłosić je przy odbiorze dzieła. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł.

8. W razie zniszczenia lub zagubienia dzieła czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, kierownik biblioteki ustala sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki (np. wyznacza do odkupienia inne dzieło ).

9. Do zamawiania dzieł z magazynów do czytelni i wypożyczalni używa się specjalnych formularzy (rewersów), które powinny być dokładnie i czytelnie wypełnione. Rewers podpisuje użytkownik osobiście .

10. Księgozbiory podręczne udostępnia się wyłącznie na miejscu.Rozdział II

Korzystanie na miejscu

11. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani księgozbiorem naukowym i dydaktycznym biblioteki.

12. Przed wejściem do czytelni należy okrycia wierzchnie, torby i plecaki pozostawić w szatni. Używanie telefonów komórkowych we wszystkich agendach biblioteki jest zabronione.

13. Zamówienie do czytelni składa się na prawidłowo wypełnionym rewersie.

14. Po otrzymaniu materiałów należy pozostawić bibliotekarzowi dyżurującemu odpowiedni dokument (legitymacja szkolna, legitymacja studencka, dowód osobisty a w przypadku cudzoziemców - paszport) oraz wpisać się do zeszytu ewidencji.

15. Czytelnik zobowiązany jest do zgłoszenia bibliotekarzowi dzieła wynoszonego poza teren czytelni .

16. W czytelni obowiązuje cisza oraz zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej.

17. Na czasopisma z lat ubiegłych oraz zbiory specjalne należy złożyć zamówienie.

18. Czytelnicy mogą korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych jeżeli nie zakłóca to pracy innym osobom.

19. Zeszyt zamówień i uwag czytelników znajduje się u bibliotekarza dyżurującego.Rozdział III

Wypożyczenia miejscowe:

20. Z wypożyczalni mogą korzystać:
- studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania,
- osoby pełnoletnie spoza Uczelni zainteresowane księgozbiorem naukowym , pod warunkiem iż jest wystarczająca liczba egzemplarzy danego tytułu dla studentów oraz pracowników WSFiZ.

21. Konto czytelnika otwiera się na podstawie : dokumentu potwierdzającego podjęcie i kontynuację studiów w WSFiZ, deklaracji zawierającej dane personalne czytelnika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu oraz uiszczenie opłaty.

22.Do wypożyczenia uprawnia karta biblioteczna wystawiona na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub służbowej dla pracowników WSFIZ. Dla osób spoza Uczelni - na podstawie dowodu osobistego. Osoby te zobowiązane są do wniesienia opłaty w formie kaucji w wysokości aktualnie ustalonej przez kierownictwo biblioteki, odpowiadającej wartości wypożyczonego dzieła (Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie wysokości pobieranych opłat).

23. Karta biblioteczna jest ważna przez okres studiów lub pracy w WSFiZ.

24. Karty bibliotecznej nie można odstępować innym osobom. W przypadku zagubienia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt bibliotekarzowi dyżurującemu i wykupić nową kartę biblioteczną.

25. Czytelnicy otrzymują dzieła tylko za okazaniem karty bibliotecznej wraz z ważną legitymacją studencką lub pracowniczą WSFiZ.

26. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła.

27. Liczba książek wypożyczonych jednocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 5 dzieł. W uzasadnionych przypadkach kierownik biblioteki udziela zezwolenia na większą liczbę. Osoby studiujące na dwóch fakultetach - do 8 dzieł.

28. Dzieła wypożycza się czytelnikom na okres dwóch tygodni. Osobom studiującym na dwóch fakultetach w WSFiZ - do 8 dzieł na miesiąc. Zbiory specjalne tzn. kasety magnetofonowe, kasety video, CD-romy - na okres 7 dni. Osobom spoza Uczelni 2 dzieła na 1 miesiąc (po wpłaceniu kaucji.) Osobom spoza Uczelni nie wypożycza się zbiorów specjalnych (kaset dźwiękowych, CD-romów).

29. W razie potrzeby można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu dzieł. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się do wypożyczalni z wypożyczonymi książkami. Prolongaty można dokonać dwukrotnie pod warunkiem, że nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.

30. Biblioteka pobiera od czytelników opłatę za opóźnienie zwrotu wypożyczonego dzieła. Wysokość grzywny reguluje odrębne Zarządzenie Rektora WSFiZ. (Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie wysokości pobieranych opłat).

31. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem regulaminowego terminu zwrotu.

32. Rażące naruszenie regulaminu daje podstawę do pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki na czas określony lub całkowicie.

33. W razie zagubienia dzieła czytelnik ma obowiązek:
a) zwrócić identyczny egzemplarz lub dokonać wpłaty w wysokości pięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości zagubionego dzieła, ustalonej przez kierownika biblioteki.
b) w razie zniszczenia - zwrócić koszty oprawy lub konserwacji dzieła. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością Biblioteki.

34. Dla uzyskania zaliczenia roku studiów studenci winni zwrócić wypożyczone książki i przedstawić indeksy dla skasowania pieczątki Biblioteki. .

35.Studenci kończący lub opuszczający uczelnię, będący czytelnikami biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

36. W przypadku nieuregulowania należnych opłat lub nie zwrócenia wypożyczonych wydawnictw Biblioteka będzie dochodzić swych roszczeń na drodze sądowej.

Rozdział IV

Wypożyczenia międzybiblioteczne zamiejscowe.

37. Biblioteka WSFiZ umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotek zamiejscowych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego:
a ) nauczycielom akademickim WSFiZ,
b ) studentom WSFiZ dla określonych prac.

38. Biblioteka WSFiZ sprowadza materiały biblioteczne (jednorazowo 4 pozycje) na okres jednego miesiąca, których nie posiadają biblioteki białostockie. Sprowadzone dzieła udostępnia się tylko na miejscu w czytelni.

39.Biblioteka WSFiZ udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczenia międzybibliotecznego zamiejscowego z następującymi bibliotekami:
a ) naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
b) pedagogicznymi wojewódzkimi i publicznymi wojewódzkimi z terenu Polski Północno-Wschodniej.

40. Wypożyczenie międzybiblioteczne zamiejscowe nie obejmuje:
a ) dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,
b) gazet i innych czasopism,
c ) aktualnie obowiązujących podręczników,
d) dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji
e) zbiorów specjalnych (kaset dźwiękowych, video, CD-romów)

41. Biblioteka WSFiZ każdorazowo zastrzega sobie prawo do decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń bibliotecznych i zamiejscowych.

Rozdział V

Czytelnia multimedialna

42. Stanowiska komputerowe w Czytelni Multimedialnej zostały zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych wyłącznie studentom i pracownikom WSFiZ. Do pracowni nie będą wpuszczane "osoby towarzyszące" spoza uczelni bądź nie posiadające przy sobie ważnej legitymacji.

43. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do księgi odwiedzin i pozostawić dyżurującemu bibliotekarzowi ważną legitymację studencką . Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi 1 godz.

44. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Zabrania się korzystania z gier, wchodzenia na strony o tematyce pornograficznej . Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych a także wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców.

45. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

46. Zabrania się instalowania w komputerach znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub ściąganego przez Internet.

47. Wszelkie zakłócenia w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu bibliotekarzowi.

48. W czytelni multimedialnej użytkownicy zachowują ciszę. Nie wolno spożywać posiłków. Nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.

49. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz może poprosić o opuszczenie czytelni.

50. Za wydruki komputerowe pobiera się opłatę (Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie wysokości pobieranych opłat).

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

54. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i do stosowania się do zawartych w nim postanowień.

55. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji kierownika biblioteki WSFiZ. Od decyzji kierownika biblioteki WSFiZ przysługuje odwołanie do Rektora WSFiZ.

56. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz z działalnością informacyjno-usługową Biblioteki WSFiZ można zgłaszać ustnie lub pisemnie kierownikowi Biblioteki.

57. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.