Pomiń łącza nawigacji.  

Bazy dla nauki

Połącz ze stroną główną OPI

Połącz ze stroną wyboru baz danych• EBSCO - czasopisma pełnotekstowe angielskojęzyczne

• GOSPODARKA - bibliografia adnotowana AE w Krakowie

• Bazy na CD-ROM (dostępne w Bibliotece)

Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie- jednostka badawczo-rozwojowa, nadzorowana przez KBN - zajmuje się m.in. upowszechnianiem informacji naukowej i technicznej o stanie nauki polskiej i wynikach badań naukowych prowadzonych w kraju i za granicą. Udostępnia poprzez Internet następujące bazy danych:

1. Badania Naukowe - SYNABA (ponad 140 000 sprawozdań z prac naukowo-badawczych, rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonywanych przez jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe oraz szkoły wyższe, zbieranych od 1984 r., a od 1996 r. również w języku angielskim).

2. Rozprawy Doktorskie i Habilitacyjne (ponad 27 900 rekordów zawierających dane personalne osób, które otrzymały stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego oraz informacje dotyczące tematu rozprawy, miejsca uzyskania stopnia naukowego, recenzentów i promotorów).

3. Instytucje Naukowe (ponad 6 200 opisów instytucji naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz instytucji wspierających naukę, takich jak archiwa, muzea i biblioteki).

4. Polish Research Directory (odpowiednik zbioru "Instytucje Naukowe" w języku angielskim).

5. Ludzie Nauki (ponad 65 000 rekordów dotyczących pracowników naukowych, w tym ok. 9 000 osób z tytułem profesora, ok. 11 000 osób z tytułem doktora habilitowanego oraz prawie 44 000 osób z tytułem doktora; dyscypliny naukowe i specjalności tych osób podane są w językach polskim i angielskim).

6. Instytucje Decyzyjne i Doradcze w Sferze Nauki (około 460 opisów zawierających informacje o instytucjach i urzędach administracji centralnej odpowiedzialnych za politykę naukową, korporacjach uczonych i ciałach społecznych pełniących funkcje doradcze).

7. Społeczny Ruch Naukowy (około 500 opisów towarzystw, stowarzyszeń naukowych i naukowo-zawodowych oraz fundacji działających w sferze nauki).

8. Placówki Informacji Naukowej i Technicznej w Polsce (ponad 9 500 rekordów zawierających informacje o wiodących bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej i technicznej).

9. Oferta Nauki (ponad 1 150 opisów nowych technologii, produktów i usług oferowanych przez placówki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe).

10. National Citation Report for Poland - NCR (zbiór zawiera ponad 114 000 informacji o publikacjach i cytowaniach zamieszczonych w czasopismach, stanowiących bazę źródłową dla Instytutu Informacji Naukowej - Institute for Scientific Information w Filadelfii; dotyczy artykułów, w których przynajmniej jeden autor pochodzi z Polski; obejmuje informacje od 1981 r.).

11. Jakość i Certyfikacja (zbiór sformalizowanych informacji dotyczących problematyki zarządzania jakością i certyfikacji w polskim środowisku badawczym i technicznym).

12. Honorowa Księga Nauki Polskiej (zbiór będący rozszerzeniem i aktualizacją bazy "Uczeni Polscy za Granicą" - w przygotowaniu).