Pomiń łącza nawigacji.  

Periodicals subscribed by the WSFiZ Library (in alphabetical order)

Ctrl+F to search

•EBSCO-full-text periodicals in English

• Periodicals imported to Poland - State Committee for Scientific research (KBN) list

• Proquest Information & Learning periodicals (full-text) - test access

News on-line
Warsaw Business Journal

Warsaw Daily

Warsaw Voice

Poland News

Tourism and Hospitality (Electronic Journals)
Business Travel News

Food Management

Hotel and Motel Management

International Journal of Contemporary Hospitality Management

International Journal of Service Industry Management

Journal of Vacation Marketing

Leisure Sciences

Managing Leisure

Tourism & Hospitality Research

 1. Aida : teoria i praktyka reklamy. Media : miesi�cznik. Wroc�aw : Aida. ISSN 1231-3289. Prenumerata w 1999 r.
 2. Anglorama : magazyn dla ucz�cych si� j�zyka angielskiego : miesi�cznik. Pozna� : Anglorama. ISSN 1429-2718. Prenumerata od 2001 r.
 3. Asekuracja & Re : pierwszy polski miesi�cznik ubezpieczeniowy. Warszawa : Infor. ISSN 1427-4752. Prenumerata od 2000 r.
 4. Aura : miesi�cznik Naczelnej Organizacji Technicznej po�wi�cony kszta�towaniu i ochronie �rodowiska. Warszawa : Sigma - NOT. ISSN 0137-3668 Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 5. Bank : miesi�cznik finansowo-bankowy. Warszawa : MediaBank. Prenumerata od 1994 r.
 6. Bank i Kredyt : miesi�cznik. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 0137-5520. Prenumerata od 1994 r.
 7. Bezpieczny bank : czasopismo po�wi�cone zagadnieniom gwarancji depozyt�w i bezpiecze�stwa finansowego bank�w : kwartalnik. Warszawa : Bankowy Fundusz Gwarancyjny. ISSN 1429-2939. Prenumerata od 1997 r.
  >www site<
 8. Bibliotekarz : miesi�cznik Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej M.ST. Warszawy. Warszawa : SBP. ISSN 0208-4333. Prenumerata w 1998 r.
  spisy tre�ci w EBIB
 9. Biuletyn bankowy : bran�owy serwis informacyjny. Warszawa : Hubertus. ISSN 1233-0566. Prenumerata od 2001 r.
 10. Biuletyn miesi�czny GPW. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. ISSN 1426-1553. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 11. Biuletyn Skarbowy : dwumiesi�cznik. Warszawa : Ministerstwo Finans�w. ISSN 1234-673X. prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 12. Biuletyn Statystyczny : miesi�cznik. Warszawa : Zak�ad Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0006-4025. Prenumerata od 1994 r. 1234-673X. prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 13. Buchalter : dwutygodnik ksi�gowego. Szczecin : Buchalter. ISSN 0867-7204. Prenumerata od 1997 r.
 14. The Bulletin : dwumiesi�cznik. Warszawa : Regionalne Centrum Ekologiczne na Europ� �rodkow� i Wschodnis. Prenumerata od 2001 r.
 15. Business Central Europe : miesi�cznik. Harold Hill : The Economist Newspaper Limited. ISSN 1350-1240. Prenumerata od 1998 r.
 16. Business Sales : magazyn o sprzeda�y i marketingu : miesi�cznik. Warszawa : Business Papers. ISSN 1508-2628. Prenumerata od 2000 r.
 17. Business Week Polska : miesi�cznik. Warszawa : Wprost. ISSN 1230-1884. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 18. Businessman Magazine : miesi�cznik. Warszawa : Business Press. ISSN 0867-1389. Prenumerata od 1995r.
 19. Capital Das Wirtschaftsmagazin. Prenumerata od 2001 r.
 20. Cedu�a Gie�dy Warszawskiej. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. ISSN 1231-9511. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 21. Charaktery : magazyn psychologiczny dla ka�dego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1427-695X. Prenumerata od 1998 r.
 22. Chip : magazyn komputerowy : miesi�cznik [+CD-ROM]. Wroc�aw : Vogel Publishing. ISSN 1230-817x. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 23. Controlling i rachunkowo�� zarz�dcza : miesi�cznik dla kadry zarz�dczej. Warszawa : Infor. ISSN 1428-8117. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 24. Consumer Voice. ISSN 1560-263X. Prenumerata od 2001 r.
 25. Der Spiegel : tygodnik. Hamburg : Spiegel-Verlag. ISSN 0038-7452. Prenumerata od 1999 r.
 26. Doradca Podatnika : profesjonalny tygodnik o podatkach w firmie : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1231-3084. Prenumerata od 2001 r. 
  >www site<
 27. Dziennik Urz�dowy G��wnego Urz�du Statystycznego. Warszawa : Biuro Prawno-Organizacyjne. ISSN 0209-2409. Prenumerata od 1998 r.
 28. Dziennik Urz�dowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0860-701X. Prenumerata od 1998 r.
  >www site< - w menu serwisu MEN wybierz odno�nik Akty prawne
 29. Dziennik Urz�dowy Ministerstwa Finans�w. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministr�w. ISSN 0137-7922. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 30. Dziennik Urz�dowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze ZWP MPiPS. ISSN 08-60-7088. Prenumerata w 1998 r.
 31. Dziennik Urz�dowy Narodowego Banku Polskiego. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 0239-7013. Prenumerata od 1998 r.
 32. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministr�w. ISSN 0867-3411. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 33. Dzikie �ycie : miesi�cznik. Bielsko Bia�a : Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. ISSN 1231-8094. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 34. The Economist : miesi�cznik. London. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
  >www site<
 35. Eko Dom : szko�a zdrowia : kwartalnik. Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego. ISSN 1429-2688. Prenumerata w 1996 r.
 36. Eko Finanse : ochrona �rodowiska : miesi�cznik. Warszawa : Eko-Press. ISSN 1425-1620. Prenumerata od 2001 r.
 37. Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Spo�ecze�stwo : kwartalnik. Warszawa : Nowy Dziennik. ISSN 0137-3056. Prenumerata od 2001 r.
 38. Ekonomika i Organizacja Przedsi�biorstwa : miesi�cznik. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarz�dzania w Przemy�le ORGMASZ. ISSN 0860-6846. Prenumerata od 1994 r.
  >www site<
 39. Ekonomista : kwartalnik. Warszawa : Wydawnictwo Key Text. ISSN 0013-3205. Prenumerata od 1994 r.
 40. El Pais : dziennik. Prenumerata od 2001 r.
 41. E-mentor : internetowe czasopismo wydawane przez SGH w Warszawie.
 42. Encyklopedia Medycyny Naturalnej : u �r�d�a natury : tygodnik. Pozna� : Polskie Media Amercom. ISSN 1508-6674. Prenumerata od 2000 r.
 43. Enter : magazyn komputerowy : miesi�cznik [+CD-ROM] . Warszawa : Wydawnictwo Lupus. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 44. Estates News : Central and Eastern Europe Property Gazette : miesi�cznik. Warszawa : Brian Fisher. ISSN 1232-4345. Prenumerata w 2000 r.
 45. EUR-OP news. Luxembourg : OIffice for Official Publications of the European Communities(EUR-OP). ISSN 1021-1675. Prenumerata od 2001 r.
 46. Euro Fakty : dwumiesi�cznik. Warszawa : Zarz�dzanie i Finanse. ISSN 1509-5061. Prenumerata od 2001 r.
 47. European Businessman. The journal for business in Central & Eastern Europe : dwumiesi�cznik. London : Arena Publications. ISSN 1360-1989. Prenumerata od 1999 r.
 48. Europejski Przegl�d Gospodarczy : miesi�cznik. Warszawa : Hubertus. ISSN 1641-0858. Prenumerata od 2001 r.
 49. Financial Times World Business Newspaper : tygodnik. Prenumerata w roku 1998 r.
 50. Finanse Komunalne : dwumiesi�cznik Regionalnych Izb Obrachunkowych. Warszawa : Municipium. ISSN 1232-0307. Prenumerata od 1999 r.
 51. Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szko�y Biznesu. Szczecin : Zachodniopomorska Szko�a Biznesu. ISSN 1429-7221. Prenumerata od 2000 r.
 52. Forbes Global : miesi�cznik. ISSN 1467-1654. Prenumerata od 2001 r.
 53. Forum Akademickie : og�lnopolski miesi�cznik informacyjno-publicystyczny. Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza. ISSN 1233-0930. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 54. Franchising : nowe rynki, nowe pomys�y : dwumiesi�cznik. Warszawa : Pierwsze Polskie Wydawnictwo Franchisingowe. ISSN 1507-4528. Prenumerata od 1999 r.
  brak wersji elektronicznej - Polish Franchising Portal
 55. Gazeta Bankowa : tygodnik. Warszawa : Gazeta Bankowa. ISSN 0860-7613. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 56. Gazeta Prawna : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1232-6712. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 57. Gazeta Ubezpieczeniowa : asekuracja, inwestycje, emerytury, zdrowie : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1428-7501. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 58. Gazeta Wsp�czesna : dziennik. Bia�ystok. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 59. Gie�da : przewodnik debiutanta. [9 egz.]
 60. Glosa. Przegl�d Prawa Gospodarczego : miesi�cznik. Warszawa : Wydawnictwo "KiK". ISSN 1233-4634. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 61. Gospodarka Narodowa : miesi�cznik. Warszawa : Instytut Rozwoju i Studi�w Strategicznych. ISSN 8067-0005. Prenumerata od 1996 r.
 62. Gospodarka Materia�owa & Logistyka : miesi�cznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 1231-2037. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 63. Gospodarka, rynek, edukacja. Wroc�aw : Wy�sza Szko�a Zarz�dzania Edukacj�. ISSN 1509-5576. Prenumerata od 2001 r.
 64. Harvard Business Review : dwumiesi�cznik. Boston : Harvard Business School Publishing Corporation. Prenumerata od 2000 r.
 65. Handel : sprzeda� uwie�czona sukcesem : miesi�cznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Fachowe. ISSN 1230-9664. Prenumerata od 2001 r.
 66. Handel Wewn�trzny. Marketing - Rynek - Przedsi�biorstwo : dwumiesi�cznik. Warszawa : Oficyna Wydawnicza A & Z. ISSN 0438-5403. Prenumerata od 1997 r.
 67. Home and Market. Inwestycje. Finanse. Nieruchomo�ci : miesi�cznik. Warszawa : Bachurski MediaCorp. ISSN 1230-1965. Prenumerata od 1998 r.
 68. I-D. Prenumerata od 2001 r.
 69. Indeksy Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. Prenumerata od 1999 r.
  Statistics GWP
 70. Impact : magazyn o komunikacji marketingowej : miesi�cznik. Warszawa : Business Papers. ISSN 1429-9100. Prenumerata od 1998 r.
 71. Internet: magazyn u�ytkownik�w sieci Internet : miesi�cznik [+CD-ROM]. Warszawa : Wydawnictwo AVT. ISSN 1234-9984. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 72. Internet: miesi�cznik. D�sseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. Prenumerata od 2001 r.
 73. Internet Standard : miesi�cznik nowej gospodarki. ISSN 1641-2575. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 74. J�zyki obce w szkole : czasopismo dla nauczycieli : dwumiesi�cznik. Warszawa : Centralny O�rodek Doskonalenia Nauczycieli. ISSN 0446-7965. Prenumerata od 2001
 75. Kalejdoskop Budowlany : miesi�cznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwa Bran�owe. ISSN 1429-5865. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 76. Komentarz do Dziennika Ustaw : ustawy, komentarze, orzecznictwo. Warszawa : Infor. ISSN 1427-3594. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 77. Koszty : dwutygodnik. Warszawa : Infor. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 78. Kurier Podlaski : dziennik. Bia�ystok : Kurier Podlaski. ISSN 0239-2267. Prenumerata w 1998 r.
 79. Kurier Poranny : dziennik. Bia�ystok : Edytor. ISSN 0866-9511. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 80. Ku�nia Edukacyjna : kwartalnik uczelni niepa�stwowych. Warszawa : Lam. ISSN 1640-2952. Prenumerata od 2001 r.
 81. Le Courrier : le magazine de la cooperation developpement ACP-UE. ISSN 1013-7343. Prenumerata od 2001 r.
 82. Life : miesi�cznik. New York : Time & Life Building. ISSN 0024-3019. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 83. Linux Plus : miesi�cznik. Warszawa : Software. ISSN 1427-5562. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 84. Logistyka. Pozna� : Instytut Logistyki i Magazynowania. ISSN 1231-5478. Prenumerata od 1997 r.
  >www site<
 85. Magazyn internetowy WWW : miesi�cznik [+CD-ROM]. Warszawa : Zjednoczone Przedsi�biorstwa Rozrywkowe. ISSN 1428-2879. Prenumerata od 1999 do 2000 r.
  >www site<
 86. Manager Magazin Wirtschaft aus erster Hand : miesi�cznik. Hamburg. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 87. Manager Pismo Szef�w i Kadry Zarz�dzaj�cej : miesi�cznik. Warszawa : Infor. ISSN 1426-0204. Prenumerata od 1998 r.
 88. Marketing i Rynek : miesi�cznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 1231-7853. Prenumerata od 1995 r.
  >www site<
 89. Marketing serwis : miesi�cznik praktyki marketingowej. Warszawa : Grzegorz Eider. ISSN 1425-5588. Prenumerata od 2000 r.
 90. Marketing w praktyce : dwumiesi�cznik. Warszawa : Infor. ISSN 1425-8315. Prenumerata od 1998 r.
 91. Master of Business Administration : dwumiesi�cznik. Warszawa : Wy�sza Szko�a Przedsi�biorczo�ci i Zarz�dzania. ISSN 1231-0328. Prenumerata od 2001 r.
 92. Monitor Podatkowy : podatki, rachunkowo��, prawo gospodarcze : miesi�cznik. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck. ISSN 1231-1855. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 93. Monitor Polski. Dziennik Urz�dowy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministr�w. ISSN 0209-214X. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 94. Murator : projekty, domy, wn�trza, ogrody : miesi�cznik. Warszawa : Murator. ISSN 0239-6866. Prenumerata od 1999 r.
 95. Najwy�szy Czas. Pismo konserwatywno - liberalne : tygodnik. Warszawa : Oficyna Konserwatyst�w & Libera��w. ISSN 0867-0366. Prenumerata od 1998 do 1999 r.
 96. Nasz Rynek Kapita�owy : miesi�cznik analiz polskiego rynku kapita�owego. Krak�w : Penetrator. ISSN 1505-2842. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 97. Nauka i Przysz�o�� : miesi�cznik informacyjno-publicystyczny. Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0867-2687. Prenumerata od 1999 r.
 98. The Net Internet Magazine : miesi�cznik [+CD-ROM]. Future Publishing Ltd. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 99. Newsweek : tygodnik. New York : Letter Editor, Newsweek. ISSN 0163-7053. Prenumerata od 1997 r.
  >www site<
 100. Newsweek Polska : tygodnik. Warszawa : Axel Springer Polska. ISSN 1642-5685 Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 101. Notes wydawniczy : miesi�cznik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 1230-0624. prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 102. Nowe Ubezpieczenia : miesi�cznik Gazety Prawnej. Warszawa : Infor. ISSN 1428-8060. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 103. Nowe �ycie Gospodarcze : tygodnik. Warszawa : Towarzystwo Autor�w "N�G". ISSN 1234-5784. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 104. Organizacja i Kierowanie = Organization and Management : kwartalnik. Warszawa : Orgmasz. ISSN 0137-5466. Prenumerata od 1994 r.
 105. Pa�stwo i Prawo : miesi�cznik. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe. ISSN 0031-0980. Prenumerata od 1997 r.
  >www site<
 106. Parki Narodowe : kwartalnik. Warszawa : Krajowy Zarz�d Park�w Narodowych. ISSN 0867-6550. Prenumerata od 1998 r.
 107. Parkiet : gazeta gie�dy : dziennik. Warszawa : Parkiet. ISSN 1231-2207. Prenumerata od 1998 r.
 108. Parlament : gazeta Parlamentu Student�w Rzeczpospolitej Polskiej : miesi�cznik. Warszawa : Fundacja Parlamentu Student�w RP. ISSN 1505-1277. Prenumerata w 1998 r.
 109. PC World Komputer : miesi�cznik [+CD-ROM]. Warszawa : Kazimierz Szot IDG Poland. ISSN 1232-3004. Prenumerata od 1998 r.
  >www.site<
 110. Personel : jak skutecznie kierowa� i zarz�dza� : dwutygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1233-0299. Prenumerata od 1995 r.
 111. Perspektywy : miesi�cznik edukacyjny. Warszawa : Perspektywy Press. ISSN 1427-3543. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 112. Polish Journal of Ecology = Ekologia polska : kwartalnik. Warsaw : Polish Academy of Sciences. Prenumerata od 1996 r.
 113. Polityka Spo�eczna : miesi�cznik po�wi�cony pracy i sprawom socjalnym. Warszawa : Gospodarstwo Pomocnicze Zak�adu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. ISSN 0137-4729. Prenumerata od 1996 r.
 114. Polski Rynek Leasingu : rocznik. Warszawa : Wydawnictwo Gemini. ISSN 1427-1001. Prenumerata od 1996 r.
 115. Poradnik Bibliotekarza : miesi�cznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : SBP. ISSN 0032-4752. Prenumerata od 1998 r.
 116. Prawo Bankowe : dwumiesi�cznik. Warszawa : Zarz�dzanie i Finanse. ISSN 1231-1472. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 117. Prawo Gospodarcze : podatki - op�aty - c�a : miesi�cznik. Warszawa : Narodowy Bank Polski. ISSN 1234-2890. Prenumerata od 1996 r.
 118. Prawo papier�w warto�ciowych : miesi�cznik. Warszawa : KiK. ISSN 1640-7849. Prenumerata od 2000 r.
 119. Prawo przedsi�biorcy : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1230-2856. Prenumerata od 1999 r.
  >www site<
 120. Prawo Sp�ek : komentarze, praktyka, orzecznictwo : miesi�cznik. Warszawa : Infor. ISSN 1426-2878. Prenumerata od 1999 r.
 121. Prawo Unii Europejskiej : dwumiesi�cznik. Warszawa : Infor. ISSN 1506-9148. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 122. Press media, reklama, public relations : miesi�cznik [+CD-ROM]. Pozna� : Press. ISSN 1425-9818. Prenumerata od 1998 r.
 123. Profesjonalny inwestor : miesi�cznik dla inwestor�w gie�dowych. Warszawa : Parkiet. ISSN 1509-7404. Prenumerata w 2000 r.
 124. Profit : gospodarka bez tajemnic : miesi�cznik. Warszawa : Axel Springer Polska. ISSN 1641-9367. Prenumerata od 2001 r.
 125. Przedsi�biorca budowlany : miesi�cznik. Warszawa : Murator. Prenumerata od 1997 do 1998 r.
 126. Przegl�d : tygodnik. Warszawa : Aratus. ISSN 1509-3115. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 127. Przegl�d Organizacji : miesi�cznik. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISSN 0137-7221. Prenumerata od 1994 r.
 128. Przegl�d Podatkowy : podatki - rachunkowo�� - c�a : miesi�cznik. Warszawa : Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski. ISSN 0867-7514. Prenumerata od 1998 r.
 129. Przegl�d Prawa Gie�dowego : kwartalnik. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. ISSN 1231-9538. Prenumerata od 2001 r.
 130. Przegl�d Prawa Handlowego : miesi�cznik. Warszawa : KiK. ISSN 1230-2996. Prenumerata od 1999 r.
 131. Przegl�d Rz�dowy : miesi�cznik Centrum Informacyjnego Rz�du. Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministr�w - Centrum Informacyjne Rz�du. ISSN 1230-087X. Prenumerata od 1999 r.
 132. Przegl�d Statystyczny = Statistical Review : kwartalnik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. ISSN 0033-2372. Prenumerata od 1994 r.
 133. Przegl�d Ustawodawstwa Gospodarczego : miesi�cznik. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISSN 0137-5490. Prenumerata od 1998 r.
 134. Puls Biznesu : tygodnik. Warszawa : Bonnier Business. ISSN 1427-6852. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 135. Rachunkowo�� : pismo Stowarzyszenia Ksi�gowych w Polsce : miesi�cznik. Warszawa : Rachunkowo��. ISSN 0481-5475. Prenumerata od 1994 r.
  >www site<
 136. Rachunkowo�� z komentarzem : dwutygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1429-3056. Prenumerata od 2000 r.
 137. Regulamin Gie�dy Papier�w Warto�ciowych w Warszawie. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. [1 egz.]
 138. Rocznik gie�dowy 2001 [+CD-ROM]. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. ISSN 1428-1171. Prenumerata od 2001 r.
  >www archives<
 139. Rynek gie�dowy : biuletyn kwartalny. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. ISSN 1231-9546. Prenumerata od 1999 r.
 140. Rynek Rolny : notowania, oceny, tendencje : miesi�cznik. Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki �ywno�ciowej. ISSN 0867-8545. Prenumerata od 1998 r.
 141. Rynek terminowy : kwartalnik. Krak�w : Penetrator. ISSN 1505-2842. Prenumerata od 1999 r.
 142. Rynki Zagraniczne : dziennik. Warszawa : Dom Wydawniczy KIG. ISSN 00036-052X. Prenumerata od 1998 r.
 143. Rzeczpospolita : dziennik. Warszawa. ISSN 0208-9130. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 144. Sales & Marketing Management : miesi�cznik. New York : Sales & Marketing.
 145. Samorz�d terytorialny : miesi�cznik. Warszawa : Municipium. ISSN 0867-4973. Prenumerata od 1999 r.
 146. Serwis Finansowo-Ksi�gowy : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1232-6003. Prenumerata od 2000 r.
  >www site<
 147. Serwis Prawno-Pracowniczy : profesjonalny tygodnik s�u�b kadrowych : tygodnik. Warszawa : Infor. ISSN 1234-8325. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 148. S�u�ba Pracownicza. Miesi�cznik Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej : kwartalnik. Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. ISSN 0208-6948. Prenumerata od 1998 r.
 149. Spotlight : magazyn aktualno�ci w j�zyku angielskim : miesi�cznik. Warszawa : Spotlight. ISSN 1425-7602. Prenumerata od 1998 do 1999 r.
 150. Sprawy mi�dzynarodowe : kwartalnik. Warszawa : Polska Fundacja Spraw Mi�dzynarodowych. ISSN 0038-853X. Prenumerata od 1995 r.
 151. Stern. Hamburg : Stern-Versand-Service. ISSN 0039-1239. Prenumerata od 1999 r.
 152. Stosunki mi�dzynarodowe : kwartalnik. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunk�w Mi�dzynarodowych. ISSN 0209-0961. Prenumerata od 2000 r.
 153. Studia regionalne i lokalne : kwartalnik. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. ISSN 1509-4995. Prenumerata od 2000 r.
 154. �wiat j�zyka angielskiego = The World of English. P�o�sk : Elanders. ISSN 1231-174X. Prenumerata od 2001 r.
 155. Tygodnik Gospodarczy : gazeta polskiego businessu : Tygodnik. Warszawa : Sigma International. ISSN 0867-8529. Prenumerata od 1998 r.
 156. Unia Europejska : przegl�d prawno-gospodarczy : miesi�cznik. Warszawa : Hubertus. Prenumerata od 2001 r.
 157. Unia - Polska: magazyn niezale�nych publicyst�w : dwutygodnik. Warszawa : Unia -Polska. ISSN 1506-4832. Prenumerata od 2000 r.
 158. Vademecum Przedsi�biorcy i Podatnika : miesi�cznik. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin. ISSN 1231-5540. Prenumerata od 1997 r.
 159. W kr�gu nauki i biznesu : kwartalnik Wy�szej Szko�y Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku. Bia�ystok : Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku. ISSN 1505-6554. Prenumerata od 2000 r.
 160. The Wall Street Journal Europe : dziennik. Belgia - Bruksela. ISSN 0921-9986. Prenumerata w roku 1998.
 161. WARSET : nowy system gie�dowy. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. ISSN 1507-5176. Prenumerata od 1999 r.
 162. Warunki emisji i obrotu. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. Prenumerata od 2000 r.
 163. Warunki obrotu dla kontrakt�w terminowych na akcje sp�ek. Warszawa : Gie�da Papier�w Warto�ciowych. Prenumerata od 2001 r.
 164. Wiadomo�ci Statystyczne : miesi�cznik. Warszawa : Zak�ad Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0043-518x. Prenumerata od 1995 r.
 165. Wirtschafts Woche. D�sseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH. Prenumerata od 1996 r.
 166. The World of English. English as the universal second language : dwumiesi�cznik. Warszawa : Fundacja Kopernika�ska w Polsce. ISSN 1231-174X. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 167. Wprost : tygodnik. Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 168. Wsp�lnota : pismo samorz�du terytorialnego : tygodnik. Warszawa : Municipium. ISSN 0867-0935. Prenumerata od 2001 r.
  >www site<
 169. Wynagrodzenia : profesjonalny dwutygodnik o p�acach. Warszawa : Infor. ISSN 1429-9968. Prenumerata od 2000 r.
 170. Yes: miesi�cznik [od 1999 dwumiesi�cznik. Krak�w : Wydawnictwo Idea SP. ISSN 1425-5561. Prenumerata od 1998 r.
 171. Zarz�dzanie na �wiecie : miesi�cznik. Warszawa : Infoglob. ISSN 1230-3747. Prenumerata od 1994 r.
 172. �agle : magazyn sport�w wodnych : miesi�cznik. Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Wio�larskie. ISSN 0860-2670. Prenumerata od 1998 r.
  >www site<
 173. �ycie : dziennik. Warszawa : Dom Wydaw. "Wolne S�owo". ISSN 1427-177X. Prenumerata od 1998 r
 174. �ycie gospodarcze : fachowy dwutygodnik ekonomist�w i mened�er�w. Warszawa : Infor. ISSN 0197-7299. Prenumerata od 1994 do 1998 r.
 175. �ycie Handlowe : magazyn specjalist�w dystrybucji : miesi�cznik. Warszawa : �ycie Handlowe. ISSN 1231-2010. Prenumerata od 1998 r.